Price-list

For reception of price-lists you can address to regional managers:

 • Dnepropetrovsk - Lilya 067 163 53 38
 • Kirovohrad - Lilya 067 163 53 38
 • Donetsk - Michael 063 182 25 35
 • Zhitomir Alexander 067 620 99 36
 • Western Ukraine - Alexander 067 620 99 36
 • Zaporozhye - Sergey 067 618 24 92, 099 615 25 46
 • Kiev - Olga 097 972 94 60, 063 389 27 50
 • Nikolaev - Vladislav 067 557 32 15
 • Odessa - Vladislav 067 557 32 15
 • Kherson - Vladislav 067 557 32 15
 • Poltava - Oleg 067 628 66 03, 099 794 10 78
 • Sumy - Oleg 067 628 66 03, 099 794 10 78
 • Kharkov - Aleksey 067 578 47 70
 • Chernigov - Oleg 067 628 66 03, 099 794 10 78